Connect with us

Бизнес

МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 6 – 7.2

Published

on

О Б Я В А

МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово  кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 6 – 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от  стратегията за ВОМР посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.408 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

 

Наименование на програмата:  Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Mярка 19 „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — Водено от общностите местно развитие)“.

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“.

 

І. Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:

 

Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

 

ІІ. Допустими кандидати:

 

 • Общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово – за всички дейности;
 • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска целза дейност 3, дейност 5 и дейност 6, свързани със социалната, спортната инфраструктура и културния живот;
 • Читалища, регистрирани по Закона за народните читалищаза дейност 6, свързана с културния живот;
 • ВиК оператори – само за дейност 8 за агломерации под 2 000 е.ж.

 

ІІІ. Допустими дейности:

Дейност 1 „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях“;

Дейност 2 „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“;

Дейност 3  „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства“;

Дейност 4 „Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;

Дейност 5 „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“;

Дейност 6 „Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства“;

Дейност 7 „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони“.

Дейност 8 „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони“.

Дейностите по проектите следва да се изпълняват на територията на МИГ- Гоце Делев – Гърмен – Хаджидимово, която обхваща изцяло територията на трите общини – Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.

Дейност 8 „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони“ е приложима, единствено при наличие на консолидиран ВиК[1] оператор, независимо дали кандидат е община или ВиК оператор.

 

Допустими разходи:

 

РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ /СМР/

 1. За строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост съгласно допустимите за подпомагане дейности – разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи;
 2. Непредвидени разходи в размер до 5 на сто от стойността на одобрените разходи по т. 1;

РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

 1. За закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности по настоящите Условия за кандидатстване;

РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

 1. За придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност;

РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ

 1. Разходи свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение.

ІV. Период на прием и място за подаване на проектни предложения:

Начална дата за прием на проектни предложения: 06.07.2020 г.

Краен срок за представяне на предложенията: 10.08.2020  г., 17.00 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура се подават  изцяло електронен път чрез информационната система ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

 1. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата /Бюджет на приема/:

Индикативният бюджет на приема е:  83 834,69 лева.

Посоченият общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата се равнява на оставащия финансов ресурс след проведени процедури за подбор на проектни предложения по мярка 6 – 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (процедура BG06RDNP001-19.021 и процедура № BG06RDNP001-19.254).

VІ. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна  за проект:

Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ като изготвеният от него проект, трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници:

 • Минимален размер на общите допустими разходи: 39 116,00 лева
 • Максимален размер на общите допустими разходи: Съгласно одобрената СВОМР максималният размер на общите допустими разходи е 391 166,00 лева.

За настоящият прием максимален размер на общите допустими разходи е 83 834,69 лева, която сума се явява общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата.

 

Интензитетът на помощта се определя е в размер до 100 на сто  от общият размер на допустимите за финансово подпомагане разходи,  съгласно Условията за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.408 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

 

 

VІІ. Критерии за подбор на проектни предложения и тяхната тежест*:

 

  Критерии Максимален

брой точки

1. Над-общинско въздействие на проекта – подобрените основни услуги и териториалното въздействие на проекта включват цялата територия на МИГ 15
2. Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие 15
3. Проектът включва обект, който обслужва повече от едно населено място 10
4. Проектът се реализира в населени места или територии извън общинския център 10
5. Проектът включва подобряване на инфраструктура за социална или културна дейност 10
6. Проектът надгражда друг вече реализиран проект 10
7. Проектът създава нови работни места при изпълнение на допустимите дейности 5
8. Проектът предвижда допълнителни съоръжения за хора с увреждания, извън законово изискуемите съгласно вида на строежа 5
  ОБЩ МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ         80

 

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна или по-голяма от 10 точки.

 

* Критериите за подбор на проектни предложения се прилагат съгласно методика за оценка на проекти към Условията за кандидатстване. За критериите „Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие“, „Проектът се реализира в населени места или територии извън общинския център“, „Проектът създава нови работни места при изпълнение на допустимите дейности“ се прилага скала, по която ще се присъждат точки при постигане на част от критерия. 

VІІІ.  Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

 

Тереза Вакареева – изпълнителен директор, тел. 0893 661 767.

Консултации на място: гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски № 1, всеки работен ден от 13:00 – 17:00 часа.

 

Пълният комплект документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

– интернет страница на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg;

интернет страница на СНЦ „МИГ – Гоце Дечев – Гърмен   – Хаджидимово“: http:www.mig-gotsedelchev.com.

 

На електронна поща mig_gotsedelchev@abv.bg могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения, в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Писмени разяснения ще бъдат давани в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

 

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на следните интернет-страници: http:www.mig-gotsedelchev.com и https://eumis2020.government.bg към документите по процедурата.

 

ІХ. Начин за подаване на проекти предложения:

 

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bgединствено с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП).

[1]Консолидиран ВиК оператор“ е всеки оператор, който извършва дейности по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставя ВиК услуги в територия, в която в съответната асоциация по ВиК членуват всички общини на територията на административната област, съгласно административно-териториалното делене на страната към началната дата, определена в обявата за отриване на процедурата за прием на проекти по настоящите Условия за кандидатстване.

коментара

Бизнес

Предприемачът Георги Шапков управител на ПРЕСТИЖ БИЗНЕС емоционално направи първата копка на строеж – Социални жилища за 100 души в най-младия пернишки квартал „Тева“!

Published

on

Направена е първа копка на социални жилища за 100 души в най-младия пернишки квартал „Тева“. Те са в две шестетажни жилищни сгради в груб строеж, дадени на общината с решение на Министерски съвет от 2016 г.

В 42 апартамента ще бъдат настанени уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението. Блоковете ще бъдат санирани, а пространството около тях облагородено.

При сключването на договор за ползване на социално жилище ще бъдат заложени и минимум изисквания за посещение на училище от децата в училищна възраст, включване на безработните в различни образователно-квалификационни програми, както и програми за осигуряване на заетост.

Лицата трябва да имат избран личен лекар и задължително да водят децата си на имунизации и прегледи. Специална комисия ще картотекира кандидатите. Наемът, който ще се заплаща за социалните жилища, ще бъде определен с решение на Общинския съвет. Предназначението им не бива да бъде променяно минимум пет години.

Проектът се реализира по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и е на стойност 1,83 млн. лв. Около 300 души кандидатстват ежегодно като крайно нуждаещи се за общински жилища в Перник.

На тържествена церемония днес, първа копка на новото начинание направиха зам.кметът Стефан Кръстев, ръководителят на проекта Иван Искренов, представителите на фирмата изпълнител ПРЕСТИЖ БИЗНЕС с управител предприемачът Георги Шапков.

“ Да строиш собствен дом се приема за  личен успех, но когато строиш дом за тези, които нямат и не могат да си позволят да имат, може да се нарече свято дело. Така поне смятам аз а и вярвам че и вие ще споделите мнението ми. Чувствам се привилегирован, не защото представлявавам екипа изпълнители на въпросния проект, а защото знам, че реализирането му, чийто старт даваме днес е творение което ще доведе много ползи на нуждаещите се от него. Успоредно с това държа да подчертая, че аз и моят екип осъзнаваме отговорността и зъдължението си, което поемаме изпълнявайаки този проект. Качество на изпълнение, поставените срокове и предначертани правила ще са водещата ни сила в реализирането този обществен дом. “ Сподели в емоционална реч пред домакини и гости бизнесменът Шапков, преди да направи първата копка и добави :

„Мъдрите хора преди нас са казали, Добрината не може да бъде забравена! Сторил ли си на някого нещо добро, той винаги ще го помни! Ето защо споделрям мислите си, че след като постоим този голям дом, ние ще бъдем и нови хора. Удоволетворени от това което сме съградили, виждайки щастието в очите на тези които ще ползват социалните жилища в квартал „Тева“ на град Перник. Искам да започнем това начинание, водени от тази прогноза и споменатата по горе сентенция, а аз от себе си ще добявя само  – „Благословен да е домът, в който всеки поставя щастието на другия пред своето.“

 

 

коментара

Continue Reading

Бизнес

Топ предприемачи от Югозапада в консорциума, който ще реконструира голям стратегически обект в Стара Загора / СНИМКИ

Published

on

„Сградата на старозагорската гара е емблематична. Това е реално входно-изходна точка на града ни. С нейния ремонт ще се повиши и статутът на града, и качеството на обслужване на пътниците. Аз съм оптимист, че ще бъде реализиран един хубав проект, който ще бъде извършен в качествено“, каза днес Живко Тодоров, кмет на Стара Загора, по време на символичната първа копка за стартиране на проекта за ремонт на железопътната гара.

Той припомни, че преди дни започна и реализацията на проекта за реновиране на Станционната градина, която се намира в непосредствена близост с гарата.

Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, който присъства на церемонията посочи, че обновяването на старозагорската жп гара ще даде нов облик на града и ново усещане за модерност и удобство на пътуващите.

Гаровият комплекс ще претърпи пълно архитектурно и функционално преустройство за повишаване на комфорта на гражданите и постигане на оперативна съвместимост на системата – ангажимент, който Държавното предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“ (ДП НКЖИ) има като управител на инфраструктура в рамките на Европейския съюз (ЕС). Конструкцията на приемното здание ще бъде приведена в съответствие със съвременните изисквания към конструктивните елементи, а инсталациите и системите ще бъдат осъвременени, ще се повиши енергийната му ефективност, ще се създадат комфортни условия за гражданите. Предвижда се гарата да разполага с четири асансьора, за да се осигури достъп до всички нива на хора с намалена подвижност. 9 726 944 лева е стойността на договора за ремонт.

В Стара Загора ще обсъждат билет за градския транспорт от 1,30 лв. В Стара Загора ще обсъждат билет за градския транспорт от 1,30 лв. Предложението за промяна в цената на билета за градския транспорт е едната от шест точки, свързани с общинския бюджет, които ще обсъжда…  На церемонията днес присъстваха областният управител на Стара Загора Гергана Микова, генералният директор на НКЖИ инж. Красимир Папукчийски, председателят на управителния съвет на компанията Христо Алексиев, ръководителят на проекта арх. Ивайло Мишев, заместник-кметовете на община Стара Загора Йордан Николов и инж. Янчо Калоянов, главният архитект Виктория Грозева, общински съветници. В консорциума участват фирмите на двама топ предприемачи от Югозападна Българя. Едната е „Престиж бизнес – 93“ със собственик и управител Георги Шапков, който е от неврокопския край. Другата фирма е „Бигла III“ собственост на Красимир Шалев, родом от Хаджидимово.  Бизнес тандемът не веднъж е участвал в такива престижни консорциуми в страната, за да придобие нужният опит, ценз и умения, за да реализира такива обекти.

коментара

Continue Reading
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

август 2020
П В С Ч П С Н
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

ПОПУЛЯРНИ